پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران(1990)

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران(1990)

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران(1990)

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران (1990) دارای 12 سوال است و در طیف لیکرت 7 درجه ای تنظیم شده است و به صورت word ارائه شده است. روایی و پایایی دارد و منبع آن نیز معرفی شده است. …

رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در …

توسط همتی نژاد – ‏2012
نمونة آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 56 پرسشنامه (93 درصد) جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک-شدة ایزنبرگر و همکاران (1990) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران‌ (1990) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان بررسی و پایایی نیز از طریق …

رابطه ی حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی …

نمونه آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد، ولی پس از توزیع پرسشنامه،56 مورد جمع آوری ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه حمایت های سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران(1990) ورفتار شهروندی سازمانی پود ساکف و همکاران (1990) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی نیز از طریق ضریب …

پرتال جامع علوم انسانی – رابطة حمایت سازمانی ادراکشده با …

نمونة آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 56 پرسشنامه (93 درصد) جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک-شدة ایزنبرگر و همکاران (1990) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان بررسی و پایایی نیز از طریق …

حمایت سازمانی ادراک شده – پایگاه علمی ویراساینس

روش شناسی: تحقیق حاضر از تحقیقی توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان می باشد و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه های تعهد عاطفی آلن و می یر (1990)، اعتماد سازمانی باتلر (1991)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران (1986)، ادراک از حمایت سرپرست …

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران(1990) » …

۱۷ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ايزنبرگر و همكاران (1990) دارای 12 سوال است و در طیف لیکرت 7 درجه ای تنظیم شده است و به صورت word ارائه شده است. روایی و پایایی دارد و منبع آن نیز معرفی شده است.

رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و حمایت ادراک شده سرپرست بر …

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های مشارکت در تصمیم‌گیری (پارنل و کرندال، 2001)، بعد حمایت سرپرست از پرسشنامه حمایت اجتماعی ایزنبرگر و همکاران (1986)، رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و همکاران (1983 )، عدالت توزیعی کالیت (2001) و عدالت رویه‌ای نیهوف و مورمان (1993) است. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق روش …

پرسشنامه حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران) | کیلوفایل

رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در …jsm.ut.ac.ir. >by همتی نژاد · 2012نمونة آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 56 پرسشنامه ( 93 درصد) جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک-شدة ایزنبرگر و همکاران (1990) و رفتار …Related searches.

بيشتر – Islamic World Science Citation Center(ISC)

نمونه آماري برابر جامعه (60 نفر) در نظر گرفته شد، ولی پس از توزیع پرسشنامه 56پرسشنامه (93%) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقيق شامل سه پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران (1990)، هویت سازمانی مائل و اشفرس (1992) و رفتار شهروندی سازمانی پود ساکف و همکاران (1990)، بود كه روایی آنها با …

تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و عملکرد …

جهت گردآوری داده ها از یک پرسش نامه اطلاعات فردی و سه پرسش نامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران (1986)، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) و پرسش نامه خودارزیابی عملکرد شغلی موتوویدلو و وان اسکاتر (1994) استفاده گردید. اعتبار پرسش نامه ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

[PDF]تعیین سهم جهت گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک شده و پنج … – …

۵ شهریور ۱۳۹۵ – توجـه بـه جـدول مـورگان 230 نفـر بـرآورد گردیـد کـه از طریـق نمونـه گیـری خوشـه ای انتخـاب شـدند. جهت. گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه های جهــت گیــری هــدف ونــدول، حمایــت ســازمانی ادراک شــده ایزنبرگــر و. همـکاران، پنـج عامـل شـخصیت مـک کـری و کاسـتا و اشـتیاق شـغلی شـوفلی و بکـر اسـتفاده شـد. جهــت تحلیــل داده هــا از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *