مبارزه با فساد در حقوق¬ بین¬الملل با تأکید بر نقش سازمان¬های بین¬المللی

مبارزه با فساد در حقوق¬ بین¬الملل با تأکید بر نقش سازمان¬های بین¬المللی

مبارزه با فساد در حقوق¬ بین¬الملل با تأکید بر نقش سازمان¬های بین¬المللی

مبارزه با فساد در حقوق¬ بین¬الملل با تأکید بر نقش سازمان¬های بین¬المللی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ی مقدمه. 1 الف) بیان مسأله. 1 ب)سؤالات پژوهش. 2 ج)فرضیات پژوهش. 2 د)پیشینه تحقیق. 2 هـ)روش تحقیق. 3 و)سازمان shy;دهی پژوهش. 3 بخش اول: مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بین shy;المللی مبارزه با فساد. 4 فصل اول: مفاهيم اصلي و كليات. 5 مبحث اول: …

سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل با تأکید بر …

توضیحات. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ی مقدمه 1 الف) بیان مسأله 1 ب)سؤالات پژوهش 2 ج)فرضیات پژوهش 2 د)پیشینه تحقیق 2 هـ)روش تحقیق 3 و)سازمان دهی پژوهش 3 بخش اول: مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بین المللی مبارزه با فساد 4 فصل اول: مفاهيم اصلي و كليات 5 مبحث اول: مفاهيم اصلي 5 گفتار اول: فساد و انواع آن …

مقابله با فساد در حقوق بين الملل (با تاکيد بر کنوانسيون …

Shahid Beheshti University is a university in Iran. Established in 1959 as the National University of Iran (NUI), the university started its academic life in 1960 with 174 students in the Faculty of Architecture and Urban Planning, and the Faculty of Banking and Economics. The first Master’s course at SBU was offered in the …
وارد نشده: نقش

مجموعه مقالات – همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه …

محور اول: ابعاد بین المللی مبارزه با فساد. چهارچوب های اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. دکتر علیرضا دیهیم. چالش های فراروی مبارزه با فساد در حقوق بین الملل. دکتر هیبت الله نژندی منش. تقویت چارچوب های مبارزه با فساد از طریق توسعۀ معیارهای «حکمرانی مطلوب». دکتر حسین شریفی طرازکوهی و ساسان مدرس …

[PDF]مبارزه با پول شویی در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر نقش …

۸ خرداد ۱۳۹۵ – بین المللـي از جملـه سـازمان شـفافیت بین الملـل و بانـک جهانـي بیانگـر آن اسـت کـه کشـور ایـران. هماننـد بسـیاري از … نمـودن سیاسـت گذاري هاي کالن ابالغـی بـراي مبـارزه بـا فسـاد و کاهـش شـکاف بیـن وضـع موجـود. و وضـع مطلـوب … اشـاره بـه جایـگاه حقوقـی دیـوان محاسـبات کشـور، اقدامـات جمهـوری اسـالمی ایـران در راسـتای.

[XLS]حقوق بین الملل

2, 1, لیدا تاج بخش, باوند, شاکریان, مبارزه با تروریست از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر داعش, 94/2/17. 3, 2, سید ناهید موسوی میر کلایی, باوند … نقل مرکب با تاکید بر اینکو ترمز 2010. 31, 29, قنبر زاده, نور علی حقیقت, شکوه حسین ابادی, بررسی و تحلیل نقش بانک ها در پر داخت های بین المللی از طریق اعتبار اسنادی, 94/5/15.

تأثیر فساد بر توسعه و راههای بهتر مبارزه با فساد برای اعضا …

بحث بر سر تأثیر فساد بر توسعه و راههای بهتر مبارزه با فساد برای اعضا، در کنفرانس ضد فساد سازمان ملل متحد در مراکش. اجلاس چهارم کنفرانس اعضاي کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در مراکش (24 الی 28 اکتبر 2011). بیش از یک هزار هیأت از 129 کشور، در کنار نمایندگانی از جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی، مجالس، رسانه ها و …

اثربخشی همکاری های قضایی بین المللی، معاضدت قضایی …

اثربخشی همکاری های قضایی بین المللی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و قوه قضائیه ایران مورد تاکید … یک دادستان ارشد از کشور سوئیس، یک استاد نامدار حقوق از ایران و یک عضو ارشد بخش تحقیقات جنایی پلیس بین‌الملل در ایران، از جمله سخنرانان این نشست بودند.

[PDF]کنوانسيون سازمان ملل متحد

۹ آبان ۱۳۸۲ – ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻣﻠﻞ. ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ؛ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺍﻱ. ﻭ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ. ﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻱ … ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ. ﺧﻮﺍﺭﻱ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺕ. ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺼﻮﺏ. ٢٧. ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ. (. ١٩٩٧. ) ﻣﻴﻼﺩﻱ. /٦. /٩. ١٣٧٥. ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻱ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،. ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ …

[PDF]مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري …

۸ اسفند ۱۳۹۰ – )10/2/1380 (. ﺑﺮاي. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداري و اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ . 2. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﺴ. ﺎد اداري در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل،. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ …. ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه. ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ. (. ﻣﺼﻮب. 1/9/1385. ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان. ) ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ. ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل. 1387.

گروه حقوق بين الملل/ – دانشگاه قم

۷ بهمن ۱۳۹۶ – -کارگاه آموزشي”اسلام و حقوق بشر دوستانه با تاکيد برامور افغانستان” دانشگاه قم،1394. ج)سخنراني درهمايش ها ونشست هاي علمي. — سخنراني در همايش ملي ” کنوانسيون سوم ژنو و چالشهاي پيش رو” برگزارکننده کميته ملي حقوق بشردوستانه(جمعيت هلال احمر)وکميته بين المللي صليب سرخ،تهران 1386. -سخنراني در همايش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *